Degreaser-X (Kallavfettning) 1L

109:-
Produkten finns i lagerI lager, skickas omgående
SKU
2016560

Degreaser-X (Kallavfettning) 1L

Degreaser – X  är en mycket effektiv petroleumbaserad kallavfettning. Den löser snabbt upp olja, tjära, asfalt och annan petroleumbaserad och oljebaserad smuts. 

Degreaser-X är skonsam mot de flesta typer av skydd, och är därför inte lika snabb i sin verkningstid som vissa andra ”starkare” kem. Du kan låta den verka mellan 5-12 min beroende på rådande förhållanden.

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.

Degreaser-X (Kallavfettning) 1L

Degreaser – X  är en mycket effektiv petroleumbaserad kallavfettning. Den löser snabbt upp olja, tjära, asfalt och annan petroleumbaserad och oljebaserad smuts. 

Degreaser-X är skonsam mot de flesta typer av skydd, och är därför inte lika snabb i sin verkningstid som vissa andra ”starkare” kem. Du kan låta den verka mellan 5-12 min beroende på rådande förhållanden.

Allt kem från Mikrofiber.se är tillverkat i Sverige.

Användning:

  • Applicera alltid nerifrån och upp.
  • Låt produkten verka, men låt den inte torka in, om den torkar in spraya på mera Degreaser-X igen och låt verka, och skölj.
  • Produkten är tixotropisk
  • Skölj alltid nerifrån och upp.
  • Applicera aldrig på het yta eller i direkt solsken.
  • Var försiktig på känsliga plaster och gummin.
  • Ej utspädbar.
  • Plocka alltid ur spraytriggern ur flaskan efter användning för att utöka triggerns hållbarhet.    FARA: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Irriterar huden. Orsakar allvarliga ögonskador. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Skyddsangivelser: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd ögonskydd/handskar. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd återvinningsstation/miljöstation. Innehåller: Alifatiska kolväten >30%, Nonjoniska tensider 15-30%, Alcohol, Isopropyl alcohol <5%.